PROPOSA LES INVERSIONS DE L'AJUNTAMENT

Del 8 al 30 d'abril de 2019


Les dades de contacte facilitades seran utilitzades amb l'única finalitat de consultar, si és el cas, dubtes i incidències que puguen sorgir de la lectura i sistematització de les propostes presentades. Les dades de contacte no seran públiques.Les teues propostesLes propostes hauran de correspondre's amb inversions municipals i estar adreçades a fer de l'Eliana un millor poble. Les iniciatives presentades seran valorades pels serveis tècnics municipals i aquelles que resulten viables es sotmetran a votació pública. L'Ajuntament inclourà les propostes més votades en el pressupost municipal del següent exercici.

D'acord amb el previst a la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa que la desenvolupa, l'Ajuntament de l'Eliana es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les dades de caràcter personal i a fer-les servir sols per a la finalitat indicada. Es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició establerts a la Llei mitjançant la presentació de la corresponent sol•licitud a l'Ajuntament de l'Eliana.